Återförsäljare

Logga in

Användarvillkor

Läs dessa användarvillkor noggrant. Om du inte accepterar dessa villkor, använd inte denna webbplats. Användning av denna webbplats innebär att du godkänner villkoren nedan.

1.    Om

Läs dessa användarvillkor ("Villkor") noggrant innan du använder denna webbplats. Genom att använda Aimpoints webbplats accepterar du att vara bunden av våra Villkor. Om du inte accepterar får du inte använda denna webbplats.

2.    Behandling av personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller oss via vår webbplats i enlighet med vår Sekretesspolicy. För mer information, läs vår Sekretesspolicy.   
 

3.    Tillåten användning

3.1    Allmänt

Om inte annat anges har du rätt att visa, kopiera, skriva ut och distribuera information som finns tillgänglig på denna webbplats enligt följande;

    • informationen får endast användas för personliga eller icke-kommersiella ändamål,
    • informationen får inte modifieras eller ändras på något sätt,
    • varje kopia av informationen eller del därav måste innehålla de upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden som anges nedan, liksom detta meddelande om tillstånd.

Aimpoint AB förbehåller sig rätten att återkalla sådant tillstånd när som helst och du ska då omedelbart upphöra med användningen efter meddelande från Aimpoint.

Vid användning eller agerande i strid med dessa Villkor upphör rätten att få tillgång till eller använda denna webbplats och all nedladdat och / eller tryckt material måste omedelbart förstöras.

3.2    Aimpoint användarkonto

Du måste vara arton år eller äldre för att registrera ett användarkonto. 

Om inget annat uttryckligen anges ska allt material, information eller annan kommunikation som du tillhandahåller Aimpoint inte betraktas som konfidentiell eller som tillhörig någon. Aimpoint har inga skyldigheter, av något slag, med avseende på sådant material och det ska vara fritt att obegränsat använda eller sprida sådant material oavsett ändamål, med förbehåll för eventuella begränsningar i tillämplig lag.

Ditt användarkonto är personligt och du måste säkerställa att din personliga information, inklusive användarnamn och lösenord, är konfidentiell och säker.

Du accepterar att inte vidta några åtgärder mot oss med anledning av det material som du tillhandahåller Aimpoint, och du accepterar även att ersätta oss för alla kostnader som tredje part kan komma att framställa mot Aimpoint med anledning av det material du tillhandahållit oss.

Du åtar dig att omedelbart meddela Aimpoint om du misstänker obehörig åtkomst till ditt konto eller något annat brott mot säkerheten. 

Aimpoint har rätt att inaktivera eller stänga av användare, användarnamn och lösenord om vi misstänker en säkerhetsincident eller annan omständighet som strider mot dessa Villkor.  

4.    Otillåten användning

Du får endast använda vår webbplats i enlighet med Villkoren och för lagliga ändamål. 

När du använder webbplatsen får du inte;

   • bryta mot tillämpliga lagar (nationella eller internationella),
   • publicera eller överföra olagligt, hotfullt, obscent, stötande eller på annat sätt skadligt material,
   • använda programvara, enheter eller andra medel (t.ex. virus, trojanska hästar, skräppost etc.) som kan störa driften av vår webbplats eller är tekniskt skadliga,
   • använda vår webbplats på något sätt som kan överbelasta, skada eller inaktivera webbplatsen,
   • inkräkta på våra immateriella rättigheter (se avsnitt 6). 

Aimpoint har rätt att hindra dig från att använda webbplatsen om vi misstänker agerande i strid med webbplatsens eller Aimpoints säkerhet eller om du bryter mot dessa Villkor och/eller tillämplig lag.  

5.    Länkar till tredje parter

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser och som inte kontrolleras av Aimpoint. Vi gör inga som helst utfästelser eller garantier för någon annans webbplats som du kan komma åt via Aimpoints webbplats. Aimpoint tillhandahåller dessa eventuella länkar endast som en bekvämlighet och införandet av dessa på vår webbplats innebär inte några garantier.

6.    Immateriella rättigheter

6.1    Varumärken

Följande är en icke uttömmande förteckning över varumärken som ägs av Aimpoint AB. Du får inte använda dessa varumärken utan föregående skriftligt medgivande från Aimpoint AB. 

 

Aimpoint® logotyp, varumärken och slogans/taglines:

     • AIMPOINT®

     • THE FUTURE IN SIGHT®

     • Performance from Trust™

     • Acro®

     • Comp®

     • Micro®

     • Duty RDS®

     • T1®

     • T2®

 

Aimpoint® produktnamn:

     • 3X-C™
     • 3X-P™
     • 3XMag™
     • 3XMag-1™
     • 6XMag-1™
     • 9000L™
     • 9000SC™
     • Acro® C-2
     • Acro® P-2
     • Acro® S-2
     • Acro® C-1
     • Acro® P-1
     • CEU™
     • CompC3™
     • CompM4™
     • CompM4s™
     • CompM5™
     • CompM5s™
     • CompM3™
     • CompML3™
     • CompM2™
     • CompML2™
     • Duty RDS®
     • FCS14™
     • FCS13RE™
     • FCS12™
     • FlipMount™
     • Hunter H30L™
     • Hunter H30S™
     • Hunter H34L™
     • Hunter H34S™
     • LPI™
     • Micro® H-2
     • Micro® T-2
     • Micro® S-1
     • Micro® H-1
     • Micro® T-1
     • Micro® R-1
     • MPS3™
     • MPSII™
     • PRO™
     • TwistMount™

 

Avsaknad av ett produkt- eller tjänstenamn eller logotyp utgör inte ett avstående från några immateriella rättigheter som Aimpoint har etablerat någonstans i världen.

Andra varumärken, logotyper och kännetecken som används på denna webbplats tillhör Aimpoint eller andra tredje parter. Du får inte använda dessa utan föregående skriftligt medgivande från Aimpoint eller den tredje part som äger eller förfogar över respektive rättighet.

6.2    Upphovsrätt

Information som publiceras på Aimpoints webbplats tillhör oss eller används av oss med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Kopiering, distribution, visning eller annan överföring av informationen på webbplatsen till allmänheten är, med undantag för strikt privat bruk, förbjudet utan vårt föregående skriftliga medgivande (som anges i avsnitt 3.1).

7.    Friskrivning

Information som publiceras på Aimpoints webbplats är avsedd som allmän information och kan ändras eller uppdateras från tid till annan. Vi ger inga garantier för att innehållet på webbplatsen är uttömmande eller fullständigt. All användning av information på denna webbplats sker på egen risk. Aimpoint ansvarar inte för och har inga skyldigheter avseende information på vår webbplats.

8.    Ansvarsbegränsning

Aimpoint gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckta eller underförstådda, vad gäller driften av webbplatsen, riktigheten eller fullständigheten av informationen, innehållet, materialet eller produkterna som finns på webbplatsen. Aimpoint ansvarar inte för skador, oavsett slag, som uppstår till följd av användningen av denna webbplats. 

9.    Ändring av Villkor

Aimpoint förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor från tid till annan med omedelbar verkan efter publicering på webbplatsen. 

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt, utan att det påverkar principerna om tillämplig lag vid kollision.

 

Senast uppdaterad: 2023-08-15