Återförsäljare

Logga in

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Aimpoint åtar sig att skydda din integritet och personliga information. All behandling av personuppgifter baseras på bestämmelserna och kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgifter är information som rör en identifierad eller identifierbar individ. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte använda eller lämna någon information på vår webbplats. Vi säljer eller lämnar inte ut personuppgifter till tredje part för monetära ändamål eller marknadsföringsändamål.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför Aimpoints kontroll. Aimpoint ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på sådana webbplatser och denna integritetspolicy är inte tillämplig på sådana webbplatser. Vänligen se den sekretessinformation som tillhandahålls av den relevanta webbplatsen.

 

Personuppgiftsansvarig

Aimpoint AB, org.nr 556245-9999, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vår behandling av personuppgifter

Aimpoint användarkonto
Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto. Syftet är att hantera ditt konto. Behandlingen kan innehålla följande uppgifter: namn, födelsedatum, adress, telefonnummer till fast och/eller mobiltelefon, siktesregistrering, e-postadress och information om dina preferenser.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla skyldigheterna i avtalet. Vi kan också behålla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Personuppgifterna lagras så länge du väljer att ha ditt användarkonto aktivt. Du kan avsluta ditt användarkonto när som helst.

Registrerade personuppgifter är kopplade till ditt användarkonto. Du kan visa och ändra personuppgifter när du är inloggad, på sidan ”Mitt konto”.

Registrerad siktesinformation kan inte redigeras via webbplatsen när den är registrerad. Om du vill uppdatera någon information på ett registrerat sikte, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär: "Kontakta oss".

Aimpoint Media Portal
Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto i Aimpoint Media Portal för att kunna ladda ner och använda Aimpoints digitala filer. Syftet är att hantera ditt konto och användarrättigheter. Behandlingen kan innehålla följande uppgifter: namn, e-postadress, information kopplat till din relation med Aimpoint som företag och information om dina preferenser.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla skyldigheterna i avtalet. Vi kan också behålla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Personuppgifterna lagras så länge du väljer att ha ditt användarkonto aktivt. Du kan avsluta ditt användarkonto när som helst.

Kundservice
Vi behandlar och samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss med en fråga eller annan begäran via någon av våra olika plattformar och kommunikationskanaler för att vi ska kunna svara på bästa sätt samt fullgöra våra åtagande mot dig som slutanvändare, inklusive om du kontaktar oss för frågor om dina rättigheter. Dina förfrågningar till vår kundservice kommer att analyseras så att vi kan ge dig värdefull service i framtiden.

Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse eller samtycke.

Nyhetsbrev och direktmarknadsföring
Vi behandlar din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för att distribuera nyhetsbrev och för direktmarknadsföringsändamål. Vi samlar in dina kontaktuppgifter när du skapar ett användarkonto på aimpoint.se/aimpoint.com, eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, en tävling, ett evenemang eller en undersökning.

Den rättsliga grunden för behandlingen är legitima intressen eller samtycke. Du kan avsluta prenumerationen när som helst.

Deltagande i tävlingar och evenemang
Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter när du anmäler dig för att delta i våra tävlingar eller evenemang. Vi kan också behandla information från dig när du deltar i en tävling, exempelvis foto, film eller svar på frågor.

Den rättsliga grunden för behandlingen är legitima intressen. Du kan när som helst be om att få dina personuppgifter raderade.

Undersökningar
Vi behandlar ditt namn, kontaktuppgifter och svar när vi genomför en undersökning.


Den rättsliga grunden för behandlingen är legitima intressen. Du kan när som helst be om att få dina personuppgifter raderade.

 

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter delges med Aimpoints anställda och tredjepartsleverantörer av applikationer/IT-tjänster och leverantörer av betalningslösningar. Aimpoint är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för personuppgifterna och tredje parter är ”personuppgiftsbiträden”.

Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa Aimpoints instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till andra parter eller använda dem för något ändamål. Personuppgiftsbiträdena är också skyldiga att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter också lämnas ut om detta krävs enligt lag, förordning eller beslut av en statlig myndighet.

 

Cookies

Vår webbplats använder cookies för funktionalitet, statistik och analys samt för relevant marknadsföring och annonsering. Vi behandlar information om dem som besöker vår webbplats via cookies. Information som samlas in är exempelvis IP-adress, hur länge besökaren stannar på vår webbplats, vilka sidor som besöks etc. 

Personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning alternativt samtycke för marknadsföringsändamål. Vårt berättigade intresse är att tillhandahålla en välfungerande och besöksanpassad webbplats samt vårt kommersiella intresse av att få information om våra wepplatsbesökare. Du väljer själv om du vill acceptera lagring av cookies eller inte och har även själv möjlighet att ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge dina uppgifter behandlas beror på vilken typ av cookies som används. Permanenta cookies finns kvar i din webbläsare tills de tas bort eller giltighetstiden löper ut. Sessionscookies lagras temporärt och under den tid som du besöker vår webbplats. 

Dina uppgifter kommer att delas via cookies som ställs in av annan webbplats än vår, så kallade tredjeparts cookies.

Dina personuppgifter delas med tredjepartsleverantörer som Facebook, Google Analytics och Google Ads. För mer information om respektive leverantörs personuppgiftsbehandlingar hänvisas till deras integritetsmeddelanden. 

För mer information om vilka cookies som används, till vad och hur länge de används, inställningar för cookies, se vår information om Cookies.

Överföringar av personuppgifter utanför EU/EES

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter inom EU/EES. Vissa personuppgiftsbehandlingar innebär dock att överföring av personuppgifter sker till mottagare i länder utanför EU/EES. I de fall det sker säkerställs en hög skyddsnivå genom beslut om att landet har en adekvat skyddsnivå meddelat av EU-kommissionen finns eller att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits (exempelvis EU-kommissionens standardklausulser för överföring av personuppgifter till tredje land, bindande företagsbestämmelser etc.).

Kontakta oss om du önskar få mer information angående vidtagna skyddsåtgärder, se kontaktuppgifter nedan.

Säkerhet

Aimpoint AB har vidtagit alla rimliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse.

Vilka är dina rättigheter?

När vi behandlar dina personuppgifter har du följande rättigheter:

  • Rätten att bli informerad: Du har rätt att få information om insamling och användning av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter en gång om året. Om du vill få ytterligare kopior debiterar vi dig en administrativ avgift.

  • Rätten till korrigering: Om du märker att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem korrigerade eller kompletterade.

  • Rätten att bli bortglömd och begränsa behandlingen: I vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av dina personuppgifter om du exempelvis har begärt rättelse av dina personuppgifter.

  • Rätten att invända: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

  • Rätten till dataportabilitet: I de fall vi baserar vår behandling på ditt samtycke eller uppfyllandet av ett avtal med dig har du rätt att extrahera dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

  • Återkallande av samtycke: Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt ändamål kan du alltid återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Behandling av personuppgifter som gjorts innan samtycket återkallas är fortfarande laglig.

  • Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar. Detta gäller inte om det är nödvändigt för att ingå eller utföra ett avtal eller om det baseras på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du rätt att lämna ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten).
Mer information finns på deras hemsida www.imy.se.

Radera registrerade personuppgifter / Avbryta nyhetsbrevprenumeration

Avbryta nyhetsbrevprenumeration: Utförs via en länk längst ner i nyhetsbrevet.


Avbryt och radera Aimpoint användarkonto: Utförs när du är inloggad på ditt användarkonto via sidan; ”Mitt konto”. Observera att både ditt användarkonto registrerade produktdata raderas och kommer att vara otillgängliga för dig.


Ta bort registrerade sikten: Genomförs genom att du skickar in en begäran via vårt kontaktformulär eller genom att radera ditt Aimpoint användarkonto. Observera att registrerade produktdata inte kan hämtas efter radering.


Avbryt användarkonto i Aimpoint Media Portal: Genomförs genom att du skickar in en begäran via vårt kontaktformulär.

Kontakta oss

Om du har några frågor om hur Aimpoint AB behandlar personuppgifter får du gärna kontakta oss här.
 

Malmö, Sverige 4 Oktober 2023