Återförsäljare

Logga in

Kundvagn

Köpvillkor

Läs dessa villkor noggrant. Om du inte accepterar dessa villkor skall du inte genomföra ett köp via e-handeln på denna webbplats. Genom att genomföra ett köp på denna webbplats godkänner du villkoren nedan.

Köpvillkor

 
Säljare
 
1. Säljare av produkter i e-handelsbutiken (nedan Butiken) är Aimpoint AB med organisationsnummer 556245-9999, Jägershillsgatan 15, 213 75 Malmö, [email protected] (nedan Säljaren). 

Köpare
 
2. Försäljning sker endast till konsument. Med konsument menas en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Endast den som är över 18 år och inte står under förmyndarskap och med leveransadress i Sverige kan ingå avtal om att köpa produkter i Butiken (nedan Köparen).
 
Pris, betalning och leverans 
 
3. Samtliga priser i Butiken är angivna inklusive lagstadgad mervärdesskatt och i svenska kronor.  
 
4. Betalning görs direkt i samband med beställning och kan göras med kort (VISA eller MasterCard). För Säljaren bindande avtal om köp uppkommer först när Säljaren har bekräftat Köparens order genom en orderbekräftelse. Kvitto, bekräftelse på att Köparens beställning är mottagen och orderbekräftelse etc. skickas till den e-postadress som Köparen angav vid köpet.

5. Köpt produkt levereras normalt inom 3-5 vardagar efter genomfört köp. Avvikelser kan förekomma exempelvis inför högtider och vid större kampanjer då leveranser kan ta längre tid. Säljaren strävar alltid att leverera Köparens beställning så fort som möjligt och om leveranstiden mot förmodan skulle överstiga 30 dagar har Köparen rätt att häva köpet.   

6. Leverans sker endast till den adress som angetts vid köpet. Säljaren tar inte något ansvar för utebliven leverans orsakad av felaktigt angiven adress. Normalt skickas samtliga försändelser med Schenker men avvikelser kan förekomma. Om paket inte hämtas ut inom 14 dagar dagar från avisering debiterar Säljaren Köparen med 200 kr för den tillkommande frakt och hanteringskostnad som det outlösta paketet medför.  

7. Köparen betalar normalt för fraktkostnaden, men erbjudanden innebärande gratis frakt för Köparen  kan förekomma från tid till annan och anges då på hemsidan. Säljaren tillämpar fria returer om inget annat anges vid köpet. Vid godkänd reklamation betalar givetvis Säljaren alltid fraktkostnad.  

Ångerrätt 
 
8. Köparen har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av fysiska produkter i Butiken. Vissa produkter är enligt lag undantagna från ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa dagen efter Köparen har fått sitt paket tillhanda. 

9. Produkter ska returneras oanvända i originalförpackning. Produkter får endast hanteras i sådan omfattning som är nödvändig för att undersöka dess egenskaper och funktion. Om Köparen har hanterat produkten utöver vad som är nödvändig kan värdeminskningsavdrag komma att göras. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätt. Säljaren svarar för returfrakt om inte annat anges.  

10. Köparen ska omgående kontakta Säljaren med ett klart och tydligt meddelande om att denne vill ångra sitt köp. Meddelandet ska lämnas så snart som möjligt och alltid senast inom ångerfristen. Konsumentverket har tagit fram en standardblankett för ångerrätt som Köparen alltid har rätt att använda men det är inget krav (Länk till Konsumentverkets ångerblankett). Köparen är även välkommen att kontakta Säljarens kundsupport eller använda vårt standardformulär nedan.

Ångerblankett
(Om Köparen önskar att utöva din ångerrätt, fyll i denna blankett och skicka till oss)

Attn: Aimpoint AB, Jägershillsgatan 15, 213 75, Sverige, e-postadress: [email protected]

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende produkt/produkterna [ange vilka produkter] och som beställdes den [ange datum]. 
- ange ditt namn [*]
- ange din adress [*]
- ange din e-postadress [*]

Ange datum och skriv under din begäran om den skickas in den via brev (fysiskt dokument).

11. Köparen är skyldig att återsända produkt senast 14 dagar efter åberopande av ångerrätten. Återbetalning sker senast 14 dagar efter åberopad ångerrätt under förutsättning att produkt har kommit Säljaren tillhanda alternativt bevis på att produkten har skickats tillbaka kan visas. Återbetalning sker normalt med samma betalningssätt som Köparen använde vid köpet och eventuell erlagd fraktkostnad vid köptillfället återbetalas inte.  

Garanti

12. Säljaren garanterar att siktet vid normal användning (konsument) inte har några fel avseende urspungstillverkarens material och/eller arbete under tio år från inköpsdatum. Garantin är giltig under förutsättning att siktet inte använts på ett felaktigt sätt, tagits isär eller manipulerats på något sätt. Alla försök att ta isär eller reparera produkten innebär att garantin inte gäller. Garantin gäller inte komponenter av gummi eller termoplast. Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen av produkten (produkterna) och kan inte överföras till tredje part, om inget annat sägs i tvingande lag. Alla garantikrav måste åtföljas av en kopia av ursprungskvittot där inköpsdatum visas. Kravet måste väckas så snart som kan anses rimligt. Om produkten är defekt avseende urspungstillverkarens material och/eller arbete åtar sig Aimpoint att reparera eller byta ut produkten eller ersätta köparen med inköpspriset för den defekta produkten.

Reklamation och tvist 

13. Vid eventuell reklamation ska Köparen kontakta Säljaren via kontaktformulär på hemsidan under rubriken ”Support” eller skicka e-post till [email protected]. Ange alltid ordernummer vid kontakt för support samt specificera så tydligt som möjligt vad det är som är fel. Köparen ska alltid kontakta Säljaren innan produkt skickas tillbaka. Spara gärna emballage som en produkt levererats i tills Säljaren lämnat information om hur Köparens reklamation ska hanteras. 

14. Om Köpare och Säljare inte kommer överens har Köpare som är konsument rätt att vända sig till EU:s plattform för tvistelösning. Plattformen är kostnadsfri och finns tillgänglig på flera språk (ODR-plattformen). På plattformen finns information om konsumenträttigheter, vart man kan vända sig för att få ett ärende prövat m.m. För mer information följ länk till plattformen här, https://ec.europa.eu/consumers/odr. Köpare kan även vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. ARN är godkänd nämnd för alternativ tvistlösning (Direktiv 2013/11/EU) vid konsumenttvister.  

15. Vid domstolsprövning, är endast domstol i det land där Säljaren har sitt säte (Sverige) behörig att pröva tvist, i den mån annat inte framgår av lag i det land där Köparen bor. 
 
Sanktioner och exportkontroll

16. Köparen får inte, direkt eller indirekt, använda, sälja, exportera, återexportera eller på annat sätt hantera produkten i strid med några ekonomiska sanktioner eller exportkontrollagar eller förordningar, inklusive och utan begränsning, de som ålagts av Förenta nationerna, Europeiska unionen, USA och Storbritannien (nedan "Sanktions- och exportkontrollagar"). I synnerhet får Köparen inte, direkt eller indirekt, använda, sälja, exportera eller återexportera produkten till någon individ eller enhet om Köparen har anledning att misstänka att produkten kan vara avsedd för (i) militär slutanvändning i ett land eller territorium som är föremål för ett vapenembargo enligt Sanktions- och exportkontrollagar,  ii) användning av regimer som sannolikt kommer att använda dem för internt förtryck, eller iii) på annat sätt förbjuden slutanvändning enligt Sanktions- och exportkontrollagar. 

17. Köparen garanterar och intygar att den innehar nödvändiga export- och återexportlicenser och tillstånd som behövs i enlighet med Sanktions- och exportkontrollagar.

18. Köparen får inte sälja, exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, produkten till eller för användning i Ryssland (endast tillämplig vid export utanför EU).

19. Köparen garanterar och intygar att den (i) inte är normalt bosatt i Vitryssland, Kuba, Iran, Nordkorea, Ryssland, Syrien eller de ryskockuperade regionerna i Ukraina, och (ii) inte är en person som är upptagen på någon lista över förbjudna parter enligt Sanktions- och exportkontrollagar.

20. Om Köparen underlåter att följa dessa bestämmelser (punkten 16-19) utgör det ett brott mot köpvillkoren som medför en rätt för Säljaren att omedelbart häva avtalet (inklusive eventuella beställningar som gjorts enligt dessa köpvillkor). Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att ingå avtal om köp, att fullfölja en order och att annullera eventuella beställningar.

21. Om dessa köpvillkor eller en bekräftad order hävs eller annulleras ska Säljaren inte hållas ansvarig för dess fullgörande och inte heller för eventuella skador, förluster eller återbetalning till Köparen, eller förluster som uppstår till följd av eller i samband med en sådan hävning eller annullering.

Ansvarsbegränsningar, villkorsändringar och bestämmelsers giltighet 
 
22. Försäljning i Butiken sker endast till konsument. Säljaren tar därför inte ansvar för eventuell ekonomisk skada såsom förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada. Säljarens sammanlagda skadeståndsansvar är begränsat till förlust som rimligen kan förutses och överstiger under inga omständigheter det totala beloppet för Köparens beställning i det enskilda fallet.  
 
23. Säljaren reserverar sig för fel i text och bild på hemsidan, slutförsäljning eller bristande varutillgång. Säljaren förbehåller sig även rätten att när som helst upphöra med försäljning av en produkt.

24. Säljaren förbehåller sig att när som helst ändra i dessa villkor. Eventuella ändringar behöver inte kommuniceras med kund. Köparen måste godkänna de vid var tid gällande köpvillkoren för att kunna genomföra köp i Butiken och det är alltid den version som var gällande vid tidpunkten för respektive köp som utgör gällande avtal mellan Köpare och Säljare.  
 
25. Säljaren ansvarar inte för fel, skada eller annat som uppstår på grund av omständigheter utanför Säljarens kontroll, så kallad force majeure. 

26. Dessa villkor gäller i tillägg till tillämplig konsumenträttslig lagstiftning och ska inte menligt påverka de tvingande rättigheter som Köparen har som konsument. Om domstol eller annan myndighet anser en eller flera bestämmelser i detta avtal ogiltiga eller utan verkan så ska det inte påverka giltigheten av avtalets övriga bestämmelser.  
 
Personuppgifter

27. Vid genomförande, hantering och administration av köp kommer Säljaren att behandla personuppgifter. Närmare information om Säljarens personuppgiftsbehandlingar, registrerades rättigheter m.m. framgår av den Sekretesspolicy som finns publicerad på Säljarens webbplats.